สิทธิกำลังพล
สวัสดิการภายใน นย.
กระดานข่าวและรับฟังความคิดเห็น
Web Counter
Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
วารสารนาวิกโยธิน
กิจกรรมหน่วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลระบบ  ร.ต.ปริวุทธ  โต๋ววากุล
กองกำลังพล กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180      โทรฯ 61170 , 0 3833 4271
 
เมื่อ 19 พ.ย.58 กพ.นย. จัดกิจกรรมการบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา
ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.  .....คลิ๊ก.....
เมื่อ 20 พ.ย.58 กพ.นย. จัดกิจกรรมโครงการบรรยาย
ความรู้เรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.  .....คลิ๊ก.....
เมื่อ 17 ธ.ค.58  กพ.นย. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการปลดหนี้สิน ณ ห้องประชุม บก.นย.1
  .....คลิ๊ก.....
เมื่อ 23 ธ.ค.58  กพ.นย. จัดทัศนศึกษาและดูงาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ......คลิ๊ก.....
เมื่อ 26 ม.ค.58  พระมหาไพบูลย์  ญาณวิปุโล
บรรยายธรรม ตามโครงการอบรมศีลธรรม และการปฏิบัติธรรม
ของเยาวชนและครอบครัว
ณ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ   ....คลิ๊ก.....
เมื่อ 17 - 19 ก.พ.59  กพ.นย. จัดสัมมนาการจัดทำแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560
ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จว.สุพรรณบุรี   ....คลิ๊ก.....
เมื่อ มี.ค.59 กพ.นย. จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายตามวงรอบ ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด นย.
   ....คลิ๊ก.....
สาระน่ารู้
ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 16 พ.ย.59  กพ.นย. จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้
เรื่องเวชศาตร์การกีฬา  ณ อาคาร มะรีน HALL  ....คลิ๊ก.....