การบรรยายความรู้เรื่องเวชศาสตร์การกีฬา
        หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันมีกำลังพลบางส่วนออกกำลังกายไม่ถูกวิธี
ทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
ซึ่งเป็นการสูญเสียกำลังพลโดยเปล่าประโยชน์
การให้ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา
จะช่วยลดการสูญเสียของกำลังพลได้

        วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา
๒. เพื่อลดการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกาย
๓. เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬา
๔. กำหนดปัจจัยหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกาย
และปัจจัยรอง คือ การเสริมสร้างการออกกำลังกายและกีฬา

        เป้าหมาย
๑. กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องเวชศาสตร์การกีฬา
๒. กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกกำลังกาย
ได้อย่างถูกวิธี