การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการปลดหนี้สิน
        หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันกำลังพลผู้มีรายได้น้อย และมีภาระที่ต้องรับผิดชอบภายในครอบครัวสูง แต่ไม่มีรายได้เสริมหันไปใช้วิธีการกู้เงินนอกระบบมาแก้ปัญหาด้านการเงินของตนเอง
จนทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ในการช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การรวบรวมปัญหาของหนี้นอกระบบ
ของแต่ละคนจึงมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของกำลังพล

        วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของกำลังพล และป้องกันมิให้กำลังพลกลับไป
เป็นหนี้อีก โดยมีปัจจัยหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเงิน
และปัจจัยรอง คือ การบริหารจัดการ

        เป้าหมาย
๑. กำหนดวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของกำลังพล
๒. กำลังพลที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินลดลง