โครงการอบรมศีลธรรม
และการปฏิบัติธรรมของกำลังพลและครอบครัว
        หลักการและเหตุผล
    ด้านสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ทำให้กำลังพล และครอบครัวต้องใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลาที่จะศึกษาธรรมะ
และปฏิบัติธรรมทำให้ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนฯ
ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันอาจทำให้กำลังพลขาดจิตสำนึกที่ดี
เนื่องจากขาดการอบรมด้านจิตใจ

        วัตถุประสงค์
๑. ปลูกฝังกำลังพล และครอบครัวให้ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒. เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้แพร่หลาย


        เป้าหมาย
๑. มีกำลังพล และครอบครัวเช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
และสามารถนำหลักธรรมที่ได้รับการอบรมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
๒. กำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น