กิจกรรมอบรมผู้นำชุมชน
        หลักการและเหตุผล
    เพื่อให้กำลังพลในสังกัด มีส่วนร่วม
ในกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนโดยร่วมกันกำหนดปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกมิติ
และทุกระดับอยู่ร่วมกันอย่างมีเกรียติมีศักดิ์ศรี

        วัตถุประสงค์
  เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล
และนำไปทำแผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน


        เป้าหมาย
   ๑. เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ๒. จัดทำโครงการตามที่ชุมชนกำหนด เพื่อพัฒนาคุณชีวิตของกำลังพล