สัมมนาจัดทำแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561
        หลักการและเหตุผล
    เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในสังกัด
ตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
และให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล นย.
อย่างแท้จริง และตรงตามความต้องการของหน่วยในทุกระดับ
ซึ่งตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ ทร.
และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ด้านกำลังพล
ในส่วนของกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล

        วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ และเสนอความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม และตรงตามความต้องการ
ของหน่วยอย่างแท้จริง


        เป้าหมาย
๑. เพื่อกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจัดทำงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
๒. สนองตอบความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล นย.