โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของกำลังพล
        หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของกำลังพล ทำให้กำลังพลมุ่งเน้นที่จะหารายได้เสริมในทุกรูปแบบ
จนทำให้ขาดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของความเป็นทหารเรือ
การให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ
เพื่อให้กำลังพลมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สูงกว่าบุคคลทั่วไป

        วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกำลังพลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๒. ลดปัญหาที่เกิดจากการขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๓. กำหนดปัจจัยหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพจิต
และปัจจัยรอง คือ การสร้างเสริมให้กำลังพลมีจิตสำนึก
ในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม

        เป้าหมาย
๑.ส่งเสริมให้กำลังพลมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๒.กำลังพลนำไปใช้ชีวิตประจำวัน และในการทำงาน