กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
        หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันกำลังพลในสังกัด นย. ได้รับภารกิจทั้งในที่ตั้งปกติ
และในราชการสนามเพิ่มขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
บุคคล ลดลง ส่งผลกระทบต่อการประสานงาน
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยลดลง
เนื่องจากหน่วยรวมถึงบุคคล ขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
การจัดกิจกรรมชุมชน (หน่วย) สัมพันธ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ให้หน่วยและกำลังพลได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

        วัตถุประสงค์
๑. สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยและบุคคลในองค์กร
๒. ลดข้อจำกัดในการประสานงานระหว่างหน่วย
๓. กำหนดปัจจัยหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการปกครอง และปัจจัยรอง คือ การสร้างความสัมพันธ์
และการอยู่ร่วมกันภายในสังคม

        เป้าหมาย
ผู้แทนหน่วยในสังกัด นย. ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
และผู้นำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ