การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
        หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบัน นย. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการออกกำลังกาย
ให้กับหน่วยต่างๆ เพื่อใช้ในการทดสอบร่างกายตามวงรอบ
และเพื่อให้การทดสอบมีการปฏิบัติอย่างจริงจังครอบคลุม
กำลังพลของทุกหน่วย จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทดสอบร่างกาย
เพื่อทำให้การทดสอบได้ผล และปฏิบัติอย่างถูกต้อง          
ตามหลักเกณฑ์ที่ นย. กำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ

        วัตถุประสงค์
    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังพลในสังกัด
รักการออกกำลังกาย มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
สามารถทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ ทร. กำหนด
และเป็นการสร้างเสริมการออกกำลังกาย

        เป้าหมาย
๑. กำลังพลในสังกัด นย. เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
๒. กำลังพลในสังกัดเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแล