........การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากขวดพลาสติก........
........การทำน้ำหมักชีวภาพ........
   การทำมุ้งลวด  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต